Opstellen Kwantitatieve Risico Analyse (QRA)

Een QRA (ook wel ‘quantitative risk assessment’) is een methode om risico’s in de omgeving van risico veroorzakende bedrijven te berekenen en te visualiseren. QRA’s worden uitgevoerd wanneer op een bepaalde locatie gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in hoeveelheden die bij vrijkomen kunnen leiden tot directe dodelijke slachtoffers bij omwonenden. Het gaat hierbij om brandbare stoffen en toxische stoffen en met omwonenden worden mensen bedoeld buiten het terrein (extern) van een bedrijf.

Voor het bepalen van de risico’s voor de externe veiligheid worden in een QRA zowel de kansen op als de effecten van incidenten met gevaarlijke stoffen in rekening gebracht. De resultaten van een QRA zijn afstanden tot plaatsgebonden risicocontouren (PR) en de hoogte van het groepsrisico (GR). Hiermee kunnen bevoegd gezagen en hulpdiensten beslissingen nemen over de aanvaardbaarheid van de risico’s in relatie tot ontwikkelingen bij een bedrijf of in de omgeving van een bedrijf.

Voor meer informatie over het opstellen van uw QRA rapportage verzoekt IMG Logistic Consultancy & Management B.V. u om contact met ons op te nemen.